McKinney, TX Shoppes at Eldorado (2006)

Shoppes at Eldorado (2006)

Multi-Tenant Retail: 15,220 sf